Πολιτική απορρήτου

Υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα


Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

 

Όνομα: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD

UIC / BULSTAT: HE 376475

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Ευθυμίου Χατζηπέτρου 5  Λευκωσία 1055 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Λεωφ. Νίκης 14Γ Λευκωσία 1086 Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 333 345 / 00357 99362211

Email: info@oinongeuseis.com

Δικτυακός τόπος:

http://oinongeuseis.com/


Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

 

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

Η IA KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD (εφεξής "Διαχειριστής" ή "Εταιρεία") λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται να σας ενημερώσουν για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία.

 


Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

 Αρθ. 1. Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Oinon Geuseis και τη σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία για λόγους τέχνης. 6, παρ. 1, κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

Έγινε ρητή συγκατάθεση από εσάς ως πελάτη.
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή βάσει συμβολαίου με εσάς.
Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για τον Διαχειριστή.
Για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου μέρους ·


Στόχοι και αρχές στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

 

 Αρθ. 2. (1) Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος.
σύναψη και εκτέλεση εξ αποστάσεως συμβολαίου ·
εξατομίκευση συμβαλλόμενου μέρους ·
λογιστικοί σκοποί ·
στατιστικούς σκοπούς ·
προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών ·
διασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας.
αποστολή ενημερωτικού δελτίου εάν το επιθυμείτε.
(2) Τηρούμε τις ακόλουθες αρχές στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

νομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια ·
περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας ·
συνάφεια με τους σκοπούς επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται ·
ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων ·
περιορισμός της αποθήκευσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ·
ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
(3) Κατά την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύσει τα ακόλουθα νόμιμα συμφέροντα:

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών φορέων.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία μας

 

 Αρθ. 3. (1) Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εγγραφή ενός χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης για εξ αποστάσεως πώληση - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή πληροφοριών επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος δεν είναι υποχρεωτικό βήμα για την παροχή της υπηρεσίας και είναι διαθέσιμο σε μεγάλο βαθμό χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού.
Συμπέρασμα από την εκτίμηση επιπτώσεων: Με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων, η λειτουργία "Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση μιας εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης" είναι παραδεκτή και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των θεμάτων δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.
Συμπέρασμα και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με πελάτη ή συνεργάτη - ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με εμπορικό εταίρο ή πελάτη και τη διοίκησή του. Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.
Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων σε πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν. Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.
Άσκηση του δικαιώματος άρνησης ή υποβολής αξίωσης - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος άρνησης ή καταγγελίας από τον πελάτη. Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων της επιχείρησης.
(2) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, όνομα κ.λπ.)

Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Επικοινωνία με τον χρήστη και αποστολή πληροφοριών σε αυτόν, 2) με σκοπό την εγγραφή ενός χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και 3) την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, με βάση την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθ. . 6, παρ. 1, σελ. (β) GDPR. Τα δεδομένα σας για την αποστολή ενός ενημερωτικού δελτίου επεξεργάζονται με τη ρητή συγκατάθεσή σας - Art. 6, παρ. 1, σελ. (α) GDPR.
Λεπτομέρειες παράδοσης (ονόματα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.)

Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει σύμβασης πώλησης και παράδοσης αγορασμένων αγαθών.
Λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή την παραγγελία χωρίς εγγραφή ή με τη σύναψη γραπτής σύμβασης, δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, με βάση την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - Άρθ. . 6, παρ. 1, σελ. (β) GDPR.
Πρόσθετα δεδομένα που παρέχονται από εσάς - Εάν θέλετε να συμπληρώσετε το προφίλ σας, μπορείτε να συμπληρώσετε δεδομένα για όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου.

Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: Συμπλήρωση πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη στο λογαριασμό χρήστη του.
Λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων: Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς - 6, παρ. 1, σελ. (α) ο GDPR κατά τη στιγμή της εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν απαιτείται για εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
(3) Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στα ακόλουθα:

αποκαλύπτει φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ·
να αποκαλύψει πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστική ιδιότητα μέλους ·
γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
(4) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τον Διαχειριστή από τα άτομα στα οποία αναφέρονται.

(5) Η εταιρεία δεν θα εκτελεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

 Αρθ. 4. (1) Η εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από εσάς, ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι νομικών οντοτήτων-εμπορικών εταίρων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ολοκλήρωση και εκτέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής: Για τη σύναψη και την εκτέλεση μιας εμπορικής συναλλαγής με μια εμπορική εταιρεία, επεξεργαζόμαστε μόνο τα τρία ονόματα του νόμιμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου από την εταιρεία προσώπου. Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Δεδομένου του μικρού όγκου ατόμων των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και δεδομένου του περιορισμένου όγκου προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων για αυτήν τη λειτουργία.
(2) Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί από τον Διαχειριστή από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται επίσης από το Εμπορικό Μητρώο στον Οργανισμό Μητρώου.

(3) Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με δεδομένα.

 Αρθ. 5. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο. Cookies με σκοπό την παροχή πλήρους λειτουργικότητας του ιστότοπου, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, τους στατιστικούς σκοπούς, την εύκολη πρόσβαση κ.λπ., με τα οποία συμφωνείτε χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ελέγξετε και / ή να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookie δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση επισκεπτών και χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

 

 Αρθ. 6. (1) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την ύπαρξη του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, ο Διαχειριστής λαμβάνει την απαραίτητη μέριμνα για να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να τα ανωνυμοποιήσει (δηλαδή να τα καταστήσει σε μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας).

(2) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παρείχατε κατά την υποβολή μιας παραγγελίας χωρίς εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας, παρέχοντας προτεινόμενο περιεχόμενο για εσάς, μεμονωμένες συνθήκες, προωθήσεις, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

(3) Ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται σε σύνδεση με ηλεκτρονικές παραγγελίες για μια περίοδο 5 ετών με σκοπό την προστασία των νομικών συμφερόντων του Διαχειριστή σε δικαστικές ή διοικητικές διαφορές με χρήστες του διαδικτυακού καταστήματος.

(4) Ο Διαχειριστής θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που ο όρος αποθήκευσης δεδομένων είναι απαραίτητος για παράταση ενόψει της εκπλήρωσης μιας κανονιστικής υποχρέωσης ή ενόψει των νόμιμων συμφερόντων του Διαχειριστή ή άλλως.

(5) Ο διαχειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να τηρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τον αντίστοιχο προβλεπόμενο όρο, ο οποίος ενδέχεται να υπερβαίνει τον όρο ύπαρξης του λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 Αρθ. 7. Ο Διαχειριστής διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρηματικών εταίρων του για τη διάρκεια της σύμβασης, για την τήρηση των νόμιμων συμφερόντων και των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή, καθώς αυτός ο όρος μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης που έχει συναφθεί.

 

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων για επεξεργασία

 

 Αρθ. 8. (1) Ο διαχειριστής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταφέρει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) .

(2) Ο διαχειριστής σας ειδοποιεί σε περίπτωση πρόθεσης να μεταφέρετε μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

 

Τα δικαιώματά σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομενων 

 Αρθ .9. (1) Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε από εσάς για σκοπούς μάρκετινγκ και τη λήψη ενημερωτικού δελτίου, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα ανάληψης στο Παράρτημα № 1 ή κατόπιν αιτήματος σε δωρεάν κείμενο και στείλτε το σε εμάς μέσω email.

(2) Αφού λάβουμε το αίτημά σας, θα σας στείλουμε στο e-mail που καθορίσατε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικών μηνυμάτων, μια επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή σας ως παραλήπτης ενημερωτικών δελτίων και ένα θέμα προσωπικών δεδομένων για το οποίο έχει ζητηθεί ανάκληση συγκατάθεσης. .

(3) Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα ο Διαχειριστής.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

 Αρθ. 10. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Διαχειριστή επιβεβαίωση εάν τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία στέλνοντας μια αίτηση σε δωρεάν κείμενο μέσω e-mail.

(2) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3) Αφού λάβουμε το αίτημά σας, θα σας στείλουμε ένα email με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή σας ως θέμα προσωπικών δεδομένων στα οποία έχει ζητηθεί πρόσβαση, στο e-mail που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή ή την παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(4) Μετά την πραγματοποίηση της επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 3, Ο διαχειριστής σας παρέχει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(5) Η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα είναι δωρεάν, αλλά ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διοικητικό τέλος σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή υπερβολικών αιτημάτων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης ή ολοκλήρωσης

 

 Αρθ. 11. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς μέσω της επιλογής "Επεξεργασία λογαριασμού".

(2) Μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο ή υποβάλλοντας αίτημα στον Διαχειριστή μέσω email, χρησιμοποιώντας τη φόρμα στο Παράρτημα № 4 ή κατόπιν αιτήματος σε ελεύθερο κείμενο.

 

Δικαίωμα διαγραφής ("να ξεχαστεί")

 

 Αρθ. 12. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή διαγραφή μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς και ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν υπάρχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να υπερισχύσει η επεξεργασία.
τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα ·
τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ·
προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται:

να ασκήσει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση ·
να συμμορφώνεται με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία που προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο του κράτους μέλους που εφαρμόζεται στον Διαχειριστή ή για την εκτέλεση μιας αποστολής προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που του έχουν ανατεθεί ·
για λόγους δημόσιου ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας ·
για σκοπούς αρχειοθέτησης για δημόσιο συμφέρον, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς ·
για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
(3) Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστεί, είναι απαραίτητο να στείλετε με e-mail αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία επεξεργάζεται ο Διαχειριστής, συμπληρώνοντας τη φόρμα στο Παράρτημα № 2 ή κατόπιν αιτήματος σε ελεύθερο κείμενο, μετά την οποία ο Διαχειριστής θα στείλει το email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή ή την παραγγελία στο e-shop, μια επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευση σας ως χρήστη του καταστήματος και το θέμα των προσωπικών δεδομένων για τα οποία ζητήθηκε η διαγραφή.

(4) Μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας του ατόμου που έστειλε το αίτημα και του ατόμου με το οποίο σχετίζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί, θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, σύμφωνα με την παράγραφο. 3.

(5) Εάν υπάρχει μια παραγγελία από εσάς, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας, η πρώτη στιγμή κατά την οποία μπορείτε να ζητήσετε να "ξεχάσετε" είναι όταν η παραγγελία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 

Δικαίωμα περιορισμού

 Αρθ. 13. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με εσάς στέλνοντας μας ένα αίτημα σε δωρεάν κείμενο μέσω email όταν:

αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον Διαχειριστή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα, να περιοριστεί μόνο η χρήση τους.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία των νομικών σας αξιώσεων.
Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νομικοί λόγοι του Διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων σας.
(2) Αφού λάβουμε το αίτημά σας, θα σας στείλουμε στο email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή ή την υποβολή παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μια επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευση σας ως χρήστη του καταστήματος και το θέμα των προσωπικών δεδομένων για τα οποία υποβλήθηκε το αίτημα. να περιορίσει την επεξεργασία.

(3) Μετά την πραγματοποίηση της επαλήθευσης σύμφωνα με την παρ. 2, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά δεν θα καταργήσει τις δημοσιεύσεις που έχετε κάνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εάν υπάρχουν.

 

Δικαίωμα φορητότητας

 

 Αρθ. 14. (1) Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Διαχειριστή ή εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο, μπορείτε:

να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταφέρει σε άλλο Διαχειριστή.
να ζητήσετε από το Διαχειριστή να μεταφέρει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν διαχειριστή που καθορίσατε από εσάς, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
(2) Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα φορητότητας, στέλνοντάς μας μέσω e-mail μια συμπληρωμένη φόρμα σύμφωνα με το Παράρτημα a 3 ή ένα αίτημα σε δωρεάν κείμενο, μετά το οποίο ο Διαχειριστής θα στείλει στο e-mail που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή ή την παραγγελία στο e-shop, μια επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή σας ως χρήστη του καταστήματος και ως θέμα προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει ζητηθεί φορητότητα.

(3) Μετά την πραγματοποίηση της επαλήθευσης σύμφωνα με την παρ. 2, η Εταιρεία έστειλε στο e-mail που καθορίσατε από εσάς τα δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς σε μορφή XML.

 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

 

 Αρθ. 15. Μπορείτε να ζητήσετε από το Διαχειριστή να σας ενημερώσει για όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχουν ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν αυτό θα ήταν αδύνατο ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα αντίρρησης

 

 Αρθ. 16. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή σχετικά με αυτόν, ακόμη και αν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσου μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

 

 Αρθ. 17. (1) Εάν ο Διαχειριστής διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ειδοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της παραβίασης, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. .

(2) Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να σας ειδοποιεί εάν:

έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας όσον αφορά τα δεδομένα που επηρεάζονται από την παραβίαση ασφάλειας ·
Στη συνέχεια, έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παραβίαση δεν ενέχει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας.
η κοινοποίηση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.


Άτομα στα οποία παρέχονται τα προσωπικά σας δεδομένα

 

 Αρθ. 18. (1) Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας με την πλήρη λειτουργικότητά της και ενόψει των συμφερόντων σας, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει τα δεδομένα στα ακόλουθα άτομα που είναι επεξεργαστές δεδομένων:

 

Επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

………………………………… ... ................................................... ................

………………………………… ... ................................................... ................

………………………………… ... ................................................... ................

 

(2) Οι επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις για νομιμότητα και ασφάλεια κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

 Αρθ. 19. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

 Αρθ. 20. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της ανωτέρω ή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως εξής:

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

 Αρθ. 21. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των εντύπων που επισυνάπτονται σε αυτές τις πληροφορίες. Φυσικά, αυτές οι φόρμες είναι προαιρετικές και μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας σε οποιαδήποτε φόρμα που περιέχει σχετική δήλωση και σας προσδιορίζει ως κάτοχο δεδομένων.

 Αρθ. 22. Εάν η συγκατάθεση σχετίζεται με μεταφορά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, ελλείψει απόφασης σχετικά με επαρκή προστασία και κατάλληλα μέσα προστασίας.

 

 

Προσάρτημα № 1


Απόσυρση μορφή συγκατάθεσης για επεξεργασία

 

Το όνομα σου*: ..........................

Το email σας που χρησιμοποιήσατε στο e-shop *: ……………………

Δεδομένα σχολίων (e-mail) *: .........................

 

Προς το

Όνομα: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD

UIC / BULSTAT: HE 376475

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: 5 Ευθυμίου Χατζηπέτρου Λευκωσία 1055 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 14C Niki's ave. 1086 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 333 345/00357 99362211

Email: info@oinongeuseis.com

Ιστότοπος: http://oinongeuseis.com/

 

Αποσύρω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από εμένα για τους σκοπούς της λήψης ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλου υλικού μάρκετινγκ, καθώς γνωρίζω τους όρους απόσυρσης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τις Υποχρεωτικές Πληροφορίες για τα Δικαιώματα των Ατόμων των προσωπικών δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

 

Προσάρτημα № 2


Αίτημα για "ξεχασμένη" - για διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εμένα

 

Το όνομα σου*: ..........................

Το email σας με το οποίο καταχωρίσατε ή χρησιμοποιήσατε για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα *: ……………………

Δεδομένα σχολίων (e-mail) *: .........................

 

Προς το

Όνομα: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD

UIC / BULSTAT: HE 376475

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: 5 Ευθυμίου Χατζηπέτρου Λευκωσία 1055 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 14C Niki's ave. 1086 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 333 345/00357 99362211

Email: info@oinongeuseis.com

Ιστότοπος: http://oinongeuseis.com/

 

Ζητώ να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων σας όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε και αποθηκεύετε, που παρέχονται από εμένα ή από τρίτα μέρη που σχετίζονται με εμένα, σύμφωνα με την καθορισμένη αναγνώριση.

Δηλώνω ότι γνωρίζω ότι ορισμένα ή όλα τα προσωπικά μου δεδομένα ενδέχεται να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών του υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

Προσάρτημα № 3


Αίτημα για φορητότητα προσωπικών δεδομένων

 

Το όνομα σου*: ..........................

Το email σας με το οποίο καταχωρίσατε ή χρησιμοποιήσατε για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα *: ……………………

Δεδομένα σχολίων (e-mail) *: .........................

 

Προς το

Όνομα: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD

UIC / BULSTAT: HE 376475

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: 5 Ευθυμίου Χατζηπέτρου Λευκωσία 1055 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 14C Niki's ave. 1086 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 333 345/00357 99362211

Email: info@oinongeuseis.com

Ιστότοπος: http://oinongeuseis.com/

 

Ζητώ όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εμένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων σας να αποστέλλονται σε μορφή XML σε:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................

Διαχειριστής - λήψη των δεδομένων: ……………………

 

Ονομα: .........................

Αριθμός αναγνώρισης (UIC, BULSTAT, αριθμός εγγραφής στο CPDP): ……………………

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................

 

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

 

 

Προσάρτημα № 4


Αίτημα για διόρθωση δεδομένων

 

Το όνομα σου*: ..........................

Το email σας με το οποίο καταχωρίσατε ή χρησιμοποιήσατε για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα *: ……………………

Δεδομένα σχολίων (e-mail) *: .........................

 

Προς το

Όνομα: I.A KYPRIADA TRADING & SERVICES LTD

UIC / BULSTAT: HE 376475

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: 5 Ευθυμίου Χατζηπέτρου Λευκωσία 1055 Κύπρος

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 14C Niki's ave. 1086 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357 22 333 345/00357 99362211

Email: info@oinongeuseis.com

Ιστότοπος: http://oinongeuseis.com/

 

Διορθώστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε και αποθηκεύετε από εμένα ή από τρίτους που σχετίζονται με εμένα ως εξής:

Δεδομένα προς διόρθωση:

..................................................

Διορθώστε τα εξής:

..................................................

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει της παραπάνω ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

 

Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sofia 1592, Blvd. "Καθ. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.